Search

boiling point of methyltrifluorosilane vs benzyldimethylchlorosilane

Input interpretation

methyltrifluorosilane benzyldimethylchlorosilane | boiling point
methyltrifluorosilane benzyldimethylchlorosilane | boiling point

Results

methyltrifluorosilane | -30 °C (degrees Celsius) benzyldimethylchlorosilane | 102 °C (degrees Celsius) (measured at 2399 Pa)
methyltrifluorosilane | -30 °C (degrees Celsius) benzyldimethylchlorosilane | 102 °C (degrees Celsius) (measured at 2399 Pa)

Units