Search

(atomic radius of xenon)/(van der Waals radius of xenon)